Informace pro zájemce o pojištění

Informace pro zájemce o pojištění ve smyslu § 65 a § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Doba platnosti pojistné smlouvy, resp. pojištění - v pojistné smlouvě je možné sjednat pojištění na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (v pojistné smlouvě určenou počátkem a koncem pojištění), v závislosti na zvolené variantě pojištění.

Způsob zániku pojistné smlouvy, resp. pojištění - pojištění může zaniknout jedním z následujících důvodů:

  • Výpovědí (pokud je sjednána smlouva na dobu neurčitou), výpověď musí být dána alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
  • Výpovědí do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy.
  • Výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události.
  • Odstoupením pojistitele nebo pojistníka od pojistné smlouvy dle § 23 zákona o pojistné smlouvě.
  • Nezaplacením pojistného. Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, která byla doručena pojistníkovi.
  • Odmítnutím plnění ve smyslu § 24 zákona o pojistné smlouvě.
  • Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.
  • Písemnou dohodou pojistníka a pojistitele.
  • Tam, kde je sjednáno úrazové pojištění jako doplňkové pojištění k hlavnímu pojištění, zaniká pojištění ze stejných důvodů, jako hlavní pojištění.

Způsoby a doba placení pojistného - ve smyslu zákona o pojistné smlouvě je pojistné jednorázové nebo běžné, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Pojistné je možné uhradit hotově na obchodním místě pojistitele, složenkou nebo převodem z účtu, a to jednorázově nebo ve splátkách v závislosti na zvolené variantě uvedené v pojistné smlouvě.

Všeobecné informace o pojištění osob v případě sjednání úrazového pojištění
Informace o výši pojistného - výše pojistného je individuální a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojištění a doby trvání pojištění. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy - ve smyslu § 23 zákona o pojistné smlouvě může pojistitel a pojistník odstoupit od pojistné smlouvy v případě vědomého porušení povinností uvedených v § 14 zákona o pojistné smlouvě. § 14 ukládá pojistníkovi, pojištěnému a pojistiteli povinnost odpovědět při uzavírání pojistné smlouvy a při sjednávání změny pojištění pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Podmínkou pro odstoupení od pojistné smlouvy je kromě porušení povinností stanovených v ustanovení § 14 zároveň skutečnost, že při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistitel nebo pojistník pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může být uplatněno do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost pojistník nebo pojistitel zjistil. Odstoupením od smlouvy se pojištění ruší od počátku, pojistitel a pojistník jsou povinni si vrátit vzájemně poskytnutá plnění.

Obecná informace o daňových právních předpisech - daňové aspekty pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob - v zájmu řádného posouzení jakékoliv stížnosti týkající se pojištění je třeba zachovat písemnou formu. Případné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vyrozuměna o tom, že pojistitel stížnost přijal, jakož i tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vyřízena. Následně pojistitel tuto osobu písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.

Právo platné pro pojistnou smlouvu - každý pojistitel individuálně navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojištění sjednaná na jejím základě řídila českým právním řádem.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti