Kodex etiky

Kodex etiky 

Tento kodex je v souladu s Kodexem etiky v pojišťovnictví, schváleným Českou asociací pojišťoven. Naše společnost prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Každý náš pracovník musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem.

a) Obecné zásady chování

          Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe             odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta,

 • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách,
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy,
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii,
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta,
 • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

b) Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků

 • Důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí,
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oborudodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví,
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientův zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

c) Zásady chování ve vztazích ke klientům

 • Dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů,
 • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně,
 • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly,
 • je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech,
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem,
 • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.

d) Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

 • Není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli,
 • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech,
 • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů,
 • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

e) Uplatňování Kodexu etiky v rámci MACONT a sankce za jeho porušení

všichni spolupracovníci MACONT se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu. Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému spolupracovníkovi uplatněny sankce:

 • podle platných Směrnic MACONT,
 • morální povahy dle rozhodnutí vedení MACONT

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti