Podmínky ochrany osobních údajů

1.Údaje o společnosti

Společnost: MACONT GROUP s.r.o., IČO: 25299875, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 302653 (dále jen Společnost) potřebuje v souvislosti s činnostmi, které vykonává, sbírat osobní údaje o některých fyzických osobách. Těmito osobami mohou být jak její zaměstnanci, tak její zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři a jiné osoby, se kterými je Společnost v určitém vztahu či s nimi komunikuje.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) popisují jak je ve Společnosti prováděno zpracování osobních údajů, zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna. Tyto podmínky dopadají na veškeré osobní údaje zpracovávané Společností, bez ohledu na účel či zákonný důvod jejich zpracování. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Společnosti na korespondenční adresu: MACONT GROUP s.r.o., Na Hledíku 283, Staré Hradiště, PSČ: 533 52 Staré Hradiště.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí zejména informace o povolání a sportovních činnostech (v případě pojištění osob), o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém technickém průkazu (v případě pojištění vozidel) apod.
 • Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o využívání našich služeb, o zprostředkování smluv a parametrech pojištění, placení pojistného, záznamy emailové komunikace, další specifické údaje potřebné k realizaci konkrétního pojistného produktu

3. Pro jaký účel osobní údaje zpracováváme?

Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů Společnost stanovuje účel, pro jaký zpracovává osobní údaje. Takovým účelem je například uzavření smlouvy (včetně jednání směřujících k uzavření smlouvy) či plnění smlouvy se zákazníkem, vedení zaměstnanecké agendy, kontaktování potencionálních zákazníků za účelem nabídky produktů, atp.

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost. Zpracování osobních údajů je po celou dobu prováděno výhradně v rozsahu a za účelem dosažení předem stanoveného účelu.

Jakmile je účel zpracování naplněn, Společnost osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování) a omezení uložení vymazává, pokud je není třeba uchovat pro jiný účel.

4. Na základě jakého titulu zpracováváme osobní údaje?

Společnost zpracovává osobní údaje vždy na základě jednoho z titulů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení (právní základ pro zpracování). Nejčastěji uplatňovanými tituly pro zpracování prováděná Společností jsou:

 • uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje.
 • oprávněný zájem Společnosti či třetí strany, který převažuje nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů na ochranu osobních údajů.
  nebo
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

5. Ochrana oprávněných zájmů Společnosti či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

 • ve vyhodnocování a řízení rizik
 • v řízení kvality poskytovaných služeb
 • v případě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy
 • v případě sjednání a plnění smluv ve prospěch subjektu údajů
 • v zprostředkování zajištění a soupojištění
 • ve vnitřních administrativních účelech
 • Společnost zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů například předcházení podvodům, ochrana majetku, vymáhání právních nároků, předávání v rámci skupiny pro administrativní účely, přímý marketing (pokud Společnost zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, je oprávněna informovat subjekt údajů o zboží nebo službách a zasílat obchodní sdělení na emailovou adresu uvedenou subjektem údajů) aj.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů může být udělen pro jeden nebo více konkrétních účelů – tento titul využívá Společnost pouze v těch případech, kdy není oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním odvolá, neznamená to, že by zpracování osobních údajů před takovým odvoláním bylo nezákonné, takovéto odvolání souhlasu nemá zpětný účinek a zpracování osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním tím není dotčeno. O této skutečnosti je subjekt údajů informován před tím, než vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány nejčastěji v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem (zejména osobní údaje zákazníků a dodavatelů) rovněž v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem (zejména pracovně právní dokumentace).

Společnost přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, osobní údaje vždy dostatečně zabezpečuje a chrání před jejich zpřístupnění neoprávněným osobám. Nad rámec stanovené doby je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv Společnosti vůči subjektu údajů. Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost.

Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a Společnost již nemá žádný další účel, pro který by je byla oprávněna zpracovávat, provádí Společnost výmaz osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Společnost provede výmaz osobních údajů také v případě, kdy subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu a subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Společnost rovněž osobní údaje vymaže poté, co o tom subjekt údajů informuje.

8. Každý subjekt údajů má následující práva:

 • právo na informace
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů

9. Kde a jak uplatnit práva subjektu údajů?

O možnostech práv (kde a jak), uvedených v čl. 8, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu předá (zašle) Společnost. Právo dle čl. 8, bodu ch) může subjekt údajů uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Za jakých podmínek předáme osobní údaje?

Osobní údaje může Společnost jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci, anebo prostřednictvím třetích osob (dále jen Zpracovatel) nebo (Zpracovatelé). Společnost uzavřela s každým Zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, a stejně uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů§ s osobami, vůči nimž Společnost vystupuje v pozici Zpracovatele.

O tom komu a v jakém rozsahu jsou informace předávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost.

Zpracovatelé poskytli Společnosti dostatečné záruky zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů.

Společnost nepředá osobní údaje třetím osobám za úplatu.

Společnost nepředá osobní údaje do třetích zemí v Evropské unii ani v Evropském hospodářském prostoru.

11. Jak zabezpečujeme osobní údaje?

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Společnost zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

O konkrétních opatřeních zavedených Společností, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Společnost.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti