Pojištění měst a obcí

Pojistnou ochranu pro pojištění měst a obcí stavíme vždy na jejich potřebách. Přizpůsobujeme ji specifickým nárokům municipalit, včetně pojištění souvisejících finančních a zemědělských rizik.

Nabídka služeb pro obce a města

Ochrana obecního majetku vyžaduje od zastupitelů velkou odpovědnost

Zastupitelům obcí pomáháme řešit speciální pojistnou ochranu obecních majetků. Nejnižšími možnými spoluúčastmi a pojištěním širokého rozsahu pojistitelných rizik pomáháme s přenesením rizik s obcí na pojistitele.

Důležitou nezbytnou součástí každé pojistné smlouvy je pro města a obce pojištění odpovědnosti za škody na životě, zdraví a na majetku třetích osob. Toto pojištění města a obce chrání před vysokými finančními ztrátami, které sebou přinášejí odškodnění za úrazy osob na namrzlých chodnících, poškození cizího majetku při čištění komunikací a odklízení sněhu apd.

 • Nezávislé vyhodnocení pojistitelných rizik a doporučení jejich řešení
 • Komplexní pojistný program přesně nastavený dle konkrétních potřeb daného města nebo obce
 • Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti obce v rámci jedné smlouvy
 • Výhodnou cenu pojištění s nejširším rozsahem pojistného krytí

Možnosti pojistné ochrany měst a obcí

 • Nemovitosti, budovy, movitý majetek, ceniny, cennosti, zásoby, elektronická a strojní zařízení
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Pojištění obecních porostů, školek, okrasných dřevin, lesních školek apod.

Chápeme, že problematika pojistění je složitá a rychle se mění, proto nabízíme našim klientům průběžné bezplatné poradenství v oblastech pojištění a likvidací škod.

Rozsahy pojistného krytí

 • Poškození či zničení věcí živelní událostí – požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, unik kapalin z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku.
 • Krádeže nebo loupeže – v případě, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením.
 • Vandalismu tj. úmyslného poškození či zničení věci.
 • Rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií, nápisů.
 • Poškození nebo zničení stroje.
 • Poškození nebo zničení elektronického zařízení.
 • Poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy (dopravní nehoda, živel, odcizení).
 • Přerušení nebo omezení provozu.
 • Škody způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu – škoda na životě, zdraví nebo věci a jiná majetková škoda vyplývající ze škody na životě, zdraví nebo věci (obecná odpovědnost).
 • Škody způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá, a které byly způsobeny vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací (škoda na životě, zdraví nebo věci) – odpovědnost za výrobek.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Odpovědnost krajů, měst nebo obcí za škodu vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce odpovídají za škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti.

Rozsah pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob
 • Pojištění odpovědnosti obce jako zřizovatele městské policie
 • Pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • Pojištění odpovědnosti obce jako zaměstnavatele za škody na věcech zaměstnanců
 • Pojištění za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé obci z výkonu funkcí zastupitelů – vyloučení možnosti přechodu práv na starosty (primátory, hejtmany) nebo členy zastupitelstev
 • Možnost pojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např. provozovny, školy aj.)
 • Pojištění křížové odpovědnosti
 • Odpovědnost správce komunikace a správu nemovitosti
 • Odpovědnost poskytovatele sociální péče

Pojištění odpovědnosti za škodu lze také rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva.

Pojištěnými jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj). Pojištění se sjednává pro případ vzniku odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní.


Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte naše specialisty, kteří odpoví na všechny Vaše dotazy a vypracují cenovou nabídku přesně dle Vašich požadavků a potřeb.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a vyplňte kontaktní údaje.

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Lenka Badová ředitelka společnosti
+420 777 828 344
Sjednat schůzku

„Každá firma má jiné podmínky a jiná rizika. 20 let praxe mě naučilo je odhalit a eliminovat.“

Lenka Badová
ředitelka společnosti